Yang Lu Chan

Yang Chien Hou

Yang Cheng Fu

Yang Lu Chan
(1799-1872)

Yang Chien Hou
(1839-1917)

Yang Cheng Fu
(1883-1936)


Hu Yuen Chou


Chen Weiming
(1881-1958)
Hu Yuen Chou
(1903-1997)
Tung Ying Chieh
(1898-1961)

 

Grandmaster: Doc Fai Wong
 Sifu: Manuel Joseph